Ukhwah.com

Terma & Syarat

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB
ARMANSUR VENTURES berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, mengubahsuai, menambah atau mengeluarkan bahagian daripada:

 • Syarat-syarat penggunaan, laman web ini, termasuk apa-apa kandungan, produk, perkhidmatan atau ciri laman web, dan berubah dalam apa-apa yuran atau caj.
 • Perubahan akan berkuatkuasa sebaik sahaja dan anda mengakui bahawa pemberitahuan elektronik ( dengan menyiarkan di laman web ini atau melalui e-mel ) adalah mencukupi dan faedah melalui kos menurun dan fleksibiliti meningkat dan kelajuan.
 • Penggunaan laman web ini selepas notis itu akan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

HAK MILIK
Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh ARMANSUR VENTURES. Perisian, semua halaman, imej, teks, multimedia dan kandungan lain dalam laman web ini adalah hak milik ARMANSUR VENTURES, melainkan jika dinyatakan dengan jelas atau dilindungi oleh pengecualian berikut:

 • Jenama dan tanda perdagangan adalah kepunyaan pemilik masing-masing.
 • Pengendorsan, komentar, imej, pautan ke laman pihak ketiga di mana ia mengandungi nama-nama produk, nama syarikat, cap dagang atau komponen proprietari lain adalah harta pemilik masing-masing.

HAK CIPTA
Bahan yang terkandung dalam laman web ini adalah Hak Cipta ARMANSUR VENTURES melainkan dinyatakan sebaliknya. Selain daripada kandungan yang oleh sifat bertujuan untuk dimuat turun untuk kegunaan dalaman anda, semua kandungan lain adalah terhad yang dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta Malaysia.

Jika dengan niat yang baik anda percaya bahawa bahan-bahan di laman web ini melanggar Hak Cipta anda, anda boleh menghantar kami notis meminta bahawa bahan yang dikeluarkan. Maklumat perhubungan boleh menyediakan menggunakan pautan di bahagian bawah halaman ini.

PENGGUNAAN LAMAN INI
Ciri-ciri tertentu atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman web ini mungkin memerlukan anda untuk membuka akaun (termasuk menubuhkan sebuah pengenalan pengguna dan kata laluan). Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat akaun anda, termasuk kata laluan anda dan untuk apa-apa dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memberitahu ARMANSUR VENTURES dengan serta-merta apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan akaun atau kata laluan anda, atau mana-mana pelanggaran keselamatan yang lain. Anda mungkin bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung oleh perniagaan bersih atau mana-mana pengguna lain dalam laman web kerana orang lain menggunakan akaun dan kata laluan anda.

Anda tidak boleh menggunakan akaun orang lain atau kata laluan tanpa memberi kebenaran nyata dan persetujuan pemegang akaun dan kata laluan. Perniagaan bersih tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi kewajiban ini.

DASAR PRIVASI
Dasar privasi ARMANSUR VENTURES ini terpakai kepada penggunaan laman web ini. Dengan menggunakan laman ini, anda mengakui bahawa transmisi internet tidak pernah benar-benar peribadi atau selamat, walaupun disulitkan.

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga bebas. Laman web yang disediakan untuk kemudahan dan tidak berada di bawah kawalan atau pemilikan ARMANSUR VENTURES. Perniagaan bersih tidak menyokong kandungan mana-mana laman yang dipautkan dan anda perlu membuat pertimbangan bebas anda sendiri mengenai interaksi anda dengan laman-laman berkaitan.

TATA KELAKUAN
Semasa menggunakan laman web ini atau perkhidmatan yang berkaitan laman web, anda bersetuju untuk tidak:

 • Menyekat atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan dan menikmati laman web ini, memuat naik atau menghantar apa-apa kandungan yang menyalahi undang-undang, penipuan, berbahaya atau lucah, melanggar Hak Cipta atau meninggalkan kesan hak harta intelek,
 • Memuat naik atau menghantar apa-apa bentuk permintaan yang tidak dibenarkan (termasuk spam),
  memuat naik atau menghantar apa-apa kandungan yang berniat jahat atau komponen mengganggu ( termasuk virus dan cacing ),
 • Menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan laman web atau mana-mana rangkaian disambungkan kepada laman web ini,
  mengganggu atau infrastruktur tapak (termasuk penafian serangan perkhidmatan) mengganggu, memuat naik atau menghantar kandungan yang anda tidak mempunyai hak undang-undang untuk menghantar, memalsukan tajuk-tajuk atau memanipulasikan pengenalpastian dengan tujuan untuk menyamar punca perpindahan, sengaja melanggar mana-mana undang-undang,
 • Cuba untuk menjual atau secara haram keuntungan daripada laman web ini, termasuk membuka atau mengakses kod asas, mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang pengguna lain laman web ini, dan menyamar sebagai pengguna lain laman web ini atau mendapat akses dengan menyamar sebagai orang lain atau entiti.

Perniagaan bersih tidak mempunyai kewajipan untuk menguatkuasakan syarat-syarat ini, melainkan jika diarahkan berbuat demikian oleh undang-undang, tetapi anda mengakui bahawa ARMANSUR VENTURES boleh mengawasi laman dan menguruskan laman web ini di mana-mana fesyen yang membolehkan syarat-syarat ini dikuatkuasakan.

PENAFIAN
ARMANSUR VENTURES tidak menjanjikan bahawa laman web ini atau mana-mana kandungan, perkhidmatan atau ciri laman web ini akan bebas dari ralat atau tanpa gangguan, atau bahawa apa-apa kesilapan akan diperbetulkan, atau penggunaan laman web ini akan memberikan hasil yang tertentu. Tapak dan kandungannya disampaikan tepat pada ‘ seperti adanya ‘ dan secara ‘as- ada ‘. Semua maklumat di halaman ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

ARMANSUR VENTURES menolak semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk apa-apa jaminan ketepatan, bukan pelanggaran, kebolehdagangan dan kesesuaiannya untuk tujuan tertentu. Anda menganggap jumlah tanggungjawab untuk penggunaan tapak dan mana-mana laman yang dipautkan atau perkhidmatan. Remedi tunggal anda terhadap ARMANSUR VENTURES untuk rasa tidak puas hati dengan laman web atau apa-apa kandungan adalah untuk berhenti menggunakan laman web atau kandungan tersebut. Ini had pelepasan adalah sebahagian daripada perjanjian di antara pihak-pihak.

HAK LIABILITI
Kecuali di mana dilarang oleh undang-undang, ARMANSUR VENTURES tidak akan bertanggungjawab pada anda untuk mana-mana tidak langsung, berbangkit, teladan, punitif atau sampingan, termasuk kehilangan keuntungan, walaupun ARMANSUR VENTURES telah dinasihatkan kemungkinan berlakunya kerosakan yang dimaksudkan.

PENANGGUNGAN KERUGIAN
Anda bersetuju untuk tidak menuntut sebarang kerugian dari ARMANSUR VENTURES, pegawai, pengarah, pemegang saham, yang terdahulu, pekerja, ejen, anak syarikat dan sekutu, termasuk kerugian liabiliti, tuntutan atau perbelanjaan ( termasuk yuran guaman) oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh kecuaian, kesukaran, atau kesilapan yang timbul daripada penggunaan lsmsn web dan / atau perkhidmatan ARMANSUR VENTURES.

MELANGGAR TERMA PENGGUNAAN INI
ARMANSUR VENTURES mungkin memelihara mana-mana penjangkitan atau komunikasi oleh anda dan boleh mendedahkan maklumat ini jika semunasabahnya perlu untuk mematuhi proses undang-undang, menguatkuasakan syarat-syarat penggunaan, atau melindungi hak, harta, dan keselamatan ARMANSUR VENTURES dan pihak-pihak berkaitan.

Melanggar syarat-syarat penggunaan boleh membawa kepada menamatkan akses anda ke laman web ini dan ARMANSUR VENTURES boleh mendapatkan pemulihan yang boleh didapati oleh undang-undang atau dalam ekuiti.

PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG
Perjanjian ini tertakluk di dalam Negara Malaysia dan anda bersetuju bahawa semua perkara yang berhubungan dengan akses atau penggunaan laman web ini, termasuk semua pertikaian akan dikawal dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia, dan mengetepikan apa-apa bantahan kepada apa-apa bidang kuasa atau tempat.

Kedua-dua pihak bersetuju untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian segera dan dengan niat yang baik. Di mana jika kita tidak dapat menyelesaikan apa-apa pertikaian itu, maka salah satu pihak boleh mengemukakan pertikaian untuk tidak terikat pengantaraan berat sebelah. Jika pertikaian itu tidak dapat diselesaikan melalui perbincangan, maka kedua belah pihak boleh menggunakan mana-mana tindakan pembetulan yang ada pada mereka di bawah undang-undang Malaysia.

SPONSOR

SPONSOR